Zwrot niektórych wydatków osobom fizycznym związanych z budownictwem lub remontami mieszkań, z tytułu podwyżki stawek podatku VAT.

Każdy kto buduje albo remontuje dom lub mieszkanie ponosi mnóstwo wydatków. Część tych wydatków dokumentowana jest Fakturami VAT. W roku 2004 nastąpiło podwyższenie stawek podatku VAT na dostawę materiałów budowlanych z 7% na 22%. Od roku 2011 nastąpiła kolejna podwyżka stawki VAT, tym razem na 23%.

  Każdy kto buduje albo remontuje dom lub mieszkanie ponosi mnóstwo wydatków. Część tych wydatków dokumentowana jest Fakturami VAT. W roku 2004 nastąpiło podwyższenie stawek podatku VAT na dostawę materiałów budowlanych z 7% na 22%. Od roku 2011 nastąpiła kolejna podwyżka stawki VAT, tym razem na 23%. 
Wzrosły więc ceny detaliczne praktycznie wszystkich materiałów budowlanych. Natomiast usługi budowlane związane z mieszkaniami pozostały na obniżonym poziomie stawek VAT, najpierw 7% a następnie 8%.
Rząd postanowił jednak wspierać budowę domów oraz remonty mieszkań realizowanych samodzielnie przez Obywateli. W tym celu wprowadzono specjalne przepisy umożliwiające wypłacanie podatnikom – osobom fizycznym kwot stanowiących różnicę pomiędzy stawką VAT 23% a stawką 8%, a wcześniej pomiędzy 7% a 22%.
Kwoty stanowiące różnice w podatku VAT wypłaca Urząd Skarbowy, ale nie wszystkim a wyłącznie tym, którzy złożą odpowiedni wniosek o zwrot podatku i udokumentują, iż takie wydatki ponieśli.
 
Kto może otrzymać zwrot części wydatków?
Osoba fizyczna mieszkająca na stałe w Polsce. Nie może więc otrzymać zwrotu wspólnota mieszkaniowa, ani spółka, ani inna instytucja np. fundacja.
Osoba która ma tzw. tytuł prawny do budowanego lub remontowanego domu bądź mieszkania, czyli:
 • Właściciel lub współwłaściciel domu lub mieszkania;
 • Posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • Osoba uprawniona do lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • Najemca, dzierżawca domu lub mieszkania w okresie remontu;
 • Osoba, która posiada tzw. tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, np. umowę użyczenia.
 
Z jakiego powodu należny jest zwrot wydatków?
Osoba, która posiada tytuł prawny do domu mieszkalnego albo do mieszkania może ubiegać się o zwrot części wydatków, gdy w latach od maja 2004 do chwili obecnej budowała dom mieszkalny na podstawie wydanego jej pozwolenia na budowę albo remontowała taki dom lub mieszkanie.
 
Wydatki uprawniające do zwrotu.
Aby otrzymać zwrot podatku należy posiadać Faktury VAT, w których nabywca jest osoba składająca wniosek lub jej małżonek. Faktury muszą dotyczyć nabycia materiałów budowlanych, armatury, urządzeń i elementów trwałego wyposażenia budynków i lokali. Władze sporządziły listę takich materiałów i urządzeń, których zakup uprawnia do zwrotu. W ramach naszej usługi TDP dokonuje weryfikacji zakupów. We wniosku o zwrot umieszczamy tylko kwoty dotyczące zakupów materiałów i urządzeń spełniających kryteria określone przez ministerstwa.
 
Aby wniosek o zwrot podatku został sprawnie sporządzony należy przygotować następujące dane:
 • Faktury VAT – oryginały – dokumentujące zakupy
 • Dane osobowe podatnika oraz jego małżonka:
 • Imię i Nazwisko;
 • Imiona rodziców podatnika oraz jego małżonka;
 • PESEL podatnika oraz jego małżonka;
 • Rodzaj i numer dokumentu tożsamości – dowodu osobistego bądź paszportu;
 • Aktualny adres zamieszkania podatnika oraz jego małżonka;
 • Adres budynku lub mieszkania, który był budowany/remontowany;
 • Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, jeżeli odliczenie dotyczy budowy;
 • Umowę nabycia albo najmu domu bądź mieszkania, albo użyczenia mieszkania, albo innego rodzaju dokument (tytuł) przyznający prawo korzystania z lokalu mieszkalnego.
 • Jeżeli domagacie się państwo zwrotu podatku na rachunek bankowy, to również numer rachunku należącego do osoby składającej wniosek lub jej małżonka.
 
Koszt usługi TDP.
TDP sporządza wniosek o zwrot wydatków wraz z załącznikami przewidzianymi przepisami.
Usługę wyceniamy następująco: 
Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami to cena 60,- zł + VAT = 73,80 zł, w przypadku wniosku obejmującego nie więcej niż 15 faktur.
Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami obejmującego więcej niż 15 faktur to koszt 60,- zł + VAT + 4,- zł za każdą dodatkową fakturę.
Osoba, która załącza do wniosku np. 17 faktur zapłaci 60,- + 2x 4,- zł = 68,- zł + VAT =  83,64 zł
 
   
Skorzystajcie z tej okazji! Tylko dzięki TDP możecie otrzymać zwrot w kwocie 670 zł, a nawet wyższej. Nie ponosząc zbędnych kosztów!
 
W razie pytań proszę ustalić szczegóły telefoniczne: 22 412 05 30, w godz. 8 – 17.
 

 

 

 

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login