Prawo gospodarcze.
Doradztwo podatkowe dla firm

Kancelaria TDP specjalizuje się w prawie gospodarczym związanym z działalnością przedsiębiorstw a zwłaszcza w zakresie: 

    • Sporządzania kontraktów, umów związanych z dostawą towarów lub usług;
    • Sporządzania kontraktów, umów i porozumień związanych ze zdarzeniami nietypowymi (np. sprzedaż udziałów,
    • Sporządzania umów konsorcjum;
    • Pomocy prawnej w kształtowaniu strategii i polityki prowadzonej działalności gospodarczej;
    • Prawa finansowego
Kancelaria TDP specjalizuje się także z pomocą w zakresie stosowania przepisów oraz wdrożenia i sporządzania Dokumentacji Procedury Wewnętrznej wymaganej przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu .
Ustawa ta wprowadza nowy ład prawny dla przedsiębiorców i zawiera niezwykłe jak na polskie warunki rozwiązania. Przedsiębiorcy powinni wdrażać rozwiązania tej ustawy przede wszystkim z racji niezwykle dotkliwych sankcji i kar wynikających z przepisów ustawy

tel: 22 412 05 30

Towarzystwo Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

ul. Grochowska 341 lok. 174
03-822 Warszawa

NIP: 526-22-33-297

KRS: 0000138439

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login