Ceny transferowe

ceny transferowe

S porządzenie dokumentacji cen transferowych jest obowiązkiem niektórych podatników wynikającym z przepisów o podatku dochodowym. Sporządzają ją podmioty zawierające umowy, kontrakty oraz dokonujące sprzedaży lub nabywające towary i usługi od podmiotów powiązanych

Kiedy należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

Obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy operacji gospodarczych

 • pomiędzy podmiotami powiązanymi w sensie kapitałowym (bezpośrednio lub pośrednio - 5% udziału w kapitale), osobowym, rodzinnym, ale także wynikającym ze stosunku pracy oraz majątkowym,
 • pomiędzy zagraniczną spółką macierzystą a jej zakładem w Polsce
 • oraz w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu z tzw. „raju podatkowego” i gdy wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota świadczeń przekracza 20.000 EURO.

W stosunku do podmiotów powiązanych obowiązek sporządzania dokumentacji obejmuje lata podatkowe, w których:

 • zawarto umowę, z której wynika, iż wzajemne rozrachunki pomiędzy stronami przekroczą równowartość 30.000 EURO w przypadku usług i wartości niematerialnych i prawnych lub 50.000 EURO - w pozostałych przypadkach,
 • łączna kwota rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym przekracza powyższe limity.

Dokumentacja cen transferowych sporządzana winna być odrębnie do każdej zawartej umowy pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Dlaczego należy sporządzać powyższą dokumentację?

Dokumentację cen transferowych każdy podmiot jest obowiązany przedstawić na żądanie organów podatkowych w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania wydania tej dokumentacji przez te organy. Ponadto, ustawa o rachunkowości zobowiązuje podmioty do ujawniania informacji o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe. Zatem w przypadku podmiotów podlegających badaniu przez biegłego rewidenta konieczne jest przedstawienie mu stosownej dokumentacji podatkowej.

Dlaczego warto sporządzić niniejszą dokumentację zanim organ podatkowy wezwie do jej przedstawienia?

Diagnoza umów i dokonanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz sporządzenie dokumentacji cen transferowych dotyczących wszystkich zdiagnozowanych przypadków objętych obowiązkiem trwa częstokroć dłużej niż 7 dni kalendarzowych poprzez co podmiot obowiązany naraża się na następujące ryzyka:

 • ryzyko oszacowania dochodu i zakwestionowania kosztów uzyskania przychodu,
 • ryzyko zastosowania 50% stawki podatku dochodowego,
 • ryzyko korekty podatku VAT,
 • ryzyko odsetek podatkowych,
 • ryzyko o charakterze karnym skarbowym spoczywające na osobach będących członkami zarządu lub wykonujących funkcje zarządcze.

Przystąpienie do sporządzania dokumentacji cen transferowych jednocześnie lub w krótkim czasie po zawarciu umowy pomiędzy podmiotami powiązanymi pozwala na:

 • zwiększenie podatkowego bezpieczeństwa transakcji i ograniczenie powyżej wspomnianych ryzyk;
 • zebranie dowodów potwierdzających rynkowy charakter transakcji (analiz rynku, ofert handlowych, publikacji itp.);
 • spełnienie dodatkowych wymogów przewidzianych ustawą o rachunkowości oraz ustawą Ordynacja Podatkowa;

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Wynik usługi TDP:

Efektem wykonania usługi jest w zależności od zakresu zlecenia:

 • kompleksowa dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotem powiązanym, dotycząca konkretnego roku podatkowego lub wskazanych lat podatkowych w zakresie:
  • dóbr materialnych
  • usług
  • wartości niematerialnych i prawnych
 • opinia w zakresie ryzyk podatkowych związanych z dokumentowanymi transakcjami, wraz z rekomendacjami w zakresie metod ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk;
 • wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi;

Wycena usługi przez TDP oparta jest na analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz dostarczonych przez podatnika dokumentów

tel: 22 412 05 30

Towarzystwo Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

ul. Grochowska 341 lok. 174
03-822 Warszawa

NIP: 526-22-33-297

KRS: 0000138439

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login