Audyt podatkowy

audyt podatkowy

Audyt podatkowy to usługa niezwykle potrzebna wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Usługa ta polega na przeglądzie oraz rzeczowej i celowej analizie umów, kontraktów, faktu, rozliczeń oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą.

Wynikiem analizy jest pisemny raport zawierający diagnozę oraz ewentualne zalecenia usunięcia nieprawidłowości w sferze podatkowej przedsiębiorstwa.

Analiza szczegółowa koncentruje się na obowiązkach podatkowych każdej kategorii podatków oddzielnie. Audyt podatkowy osobno ocenia przedsiębiorstwo w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń z ZUS, podatków oraz opłat innego rodzaju (np. PCC, podatek od nieruchomości).

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

W zakresie podatków dochodowych audyt podatkowy, na życzenie badanego przedsiębiorstwa może koncentrować się na samych kosztach oceniając ich zasadność, wysokość, związek z przychodami oraz inne aspekty.

W ramach audytu podatkowego sporządzamy też dokumentację pozwalającą na zastosowanie właściwych stawek podatku VAT. W zakresie podatku VAT taka szczegółowa analiza stosowanych stawek jest niezwykle istotna dla zarządów osób prawnych oraz dla samodzielnych przedsiębiorców z uwagi na konsekwencje karno-skarbowe. Organy podatkowe oceniają staranność i zamiary działań podatnika zmierzających do określenia odpowiedzialności za uszczuplenia zobowiązań podatkowych. Posiadanie dokumentacji określającej prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT prowadzi do uwolnienia podatnika od odpowiedzialności karno-skarbowej nawet w przypadku ustalenia przez organ podatkowy innej stawki, aniżeli zastosował podatnik.

Koszty audytu podatkowego sporządzanego przez TDP podlegają każdorazowo odrębnym ustaleniom z uwagi na różne potrzeby i oczekiwania zleceniodawcy – podatnika. W związku z tym TDP nie stosuje jednolitych stawek za ten rodzaj usługi.

tel: 22 412 05 30

Towarzystwo Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

ul. Grochowska 341 lok. 174
03-822 Warszawa

NIP: 526-22-33-297

KRS: 0000138439

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login